Mobiele telefonie

Mobiele telefonie

Inleiding
Steeds meer leerlingen hebben tegenwoordig een mobiele telefoon. Dat is natuurlijk heel handig wanneer leerlingen en ouders (met name) buiten schooltijd contact met elkaar willen hebben. Mobiele telefoons kunnen echter ook storend zijn en op een verkeerde manier
gebruikt worden. Op basisschool St. Pancratius willen wij voorkomen dat er door verkeerd gebruik van mobiele telefoons problemen op school ontstaan. De school vindt het belangrijk om hier heldere afspraken over te maken.

Bereikbaarheid
Als school willen wij benadrukken dat ouders altijd via het vaste telefoonnummer van de school hun kind(eren) kunnen bereiken dan wel een bericht kunnen doorgeven. Dat kan ook via de Parro app. Andersom geldt ook dat wanneer een kind dringend iets moet melden aan de ouder(s), wij het kind toestemming geven om gebruik te maken van een telefoon van de school. Wij zijn daarom van mening dat leerlingen niet noodzakelijkerwijs een mobiele telefoon mee hoeven te nemen naar school. Wij kunnen ons echter voorstellen dat u het als ouder(s) belangrijk vindt dat uw kind onderweg van en naar school bereikbaar is. Daarom mogen de leerlingen de telefoons wel meenemen naar
school, maar is het gebruik onder schooltijd op school aan regels gebonden.

Doel

Met deze uitleg beogen wij:

 • Eenduidigheid te verschaffen in de omgang met mobiele telefoons voor leerlingen, ouders en leerkrachten.
 • Misbruik door gebruik van mobiele telefoons te voorkomen.
 • Duidelijkheid te verschaffen m.b.t. sancties bij ge- en/of misbruik van mobiele telefoons.

Begripsomschrijving

 • Onder mobiele telefoons verstaat de school: alle apparatuur waarmee spraak- en datacommunicatie mogelijk is, maar ook alle apparatuur waarmee beeld en/of geluid weergegeven en/of opgenomen kan worden, bijvoorbeeld: MP3-spelers, MP4-spelers, spelcomputers, foto- en video camera’s.
 • Onder misbruik wordt verstaan: het maken van opnamen (foto’s, filmpjes, geluid) onder schooltijd, in en om de school en tijdens schoolactiviteiten elders, het plaatsen van deze opnamen op internet of sociale media, het versturen van ongewenste/ongepaste
  berichten (sms’jes, WhatsApp) en ongewenst bellen en bedreigen.

Beleidsafspraken

 • In principe is het meenemen van een mobiele telefoon niet nodig. Wanneer dit door ouder(s) en kind toch wenselijk wordt geacht, is dit niet verboden. Basisschool St. Pancratius wil ouders en kind hiermee de mogelijkheid bieden om elkaar te kunnen bellen als het kind onderweg is van en naar school.
 • Bij binnenkomst op het schoolterrein blijft de telefoon in jas of tas van de leerling. Het gebruik van de mobiele telefoon op het schoolplein is niet toegestaan
 • Leerlingen die een mobiele telefoon meenemen leggen deze bij binnenkomst in het lokaal om 8.30 uur uitgeschakeld in de daarvoor bestemde box. Om 14.00 uur nemen de leerlingen hun telefoon weer mee naar huis.
 • De telefoon wordt bewaard in een daarvoor bestemde box. Deze box kan niet worden afgesloten en wordt ook niet achter slot en grendel opgeborgen. Leerlingen nemen een mobiele telefoon dus op eigen risico mee naar school. Wanneer een telefoon
  beschadigd raakt en/of gestolen wordt is de leerkracht/school/Veluwse Onderwijsgroep niet aansprakelijk. Indien een telefoon onder schooltijd wordt gestolen, doet school (of de ouders) altijd aangifte. Wordt een telefoon door toedoen van een ander (opzettelijk)
  beschadigd, dan dienen ouders de veroorzaker zelf aansprakelijk te stellen.
 • Leerlingen die een mobiele telefoon meenemen naar school en zich niet aan de afspraken houden, zijn conform dit beleid in overtreding. Indien dit het geval is, neemt de leerkracht de telefoon die dag zelf in zijn bezit en stelt de ouders hiervan op de
  hoogte. Zowel de leerling als de ouder(s) worden nogmaals op het gehanteerde beleid gewezen.
 • Leerlingen die zich voor de tweede keer niet aan de afspraken houden, leveren hun telefoon in bij de directeur. De leerling kan de telefoon na schooltijd samen met een of beide ouders ophalen bij de directeur.
 • Mocht een leerling wederom in overtreding zijn, dan wordt de leerling tijdelijk verboden een telefoon mee te nemen naar school. Het verbod en de tijdsperiode waarin het verbod van kracht is, wordt schriftelijk aan ouders bevestigd door de directeur
 • Het is voor leerlingen in dringende gevallen altijd mogelijk om aan de leerkracht te vragen om onder of na schooltijd even naar huis te mogen bellen via een van de vaste telefoons van school. In de regel zal zo’n verzoek niet worden geweigerd.
 • Leerlingen mogen geen mobiele telefoon meenemen op schoolreizen, excursies en schoolkampen.
 • Bij strafbare feiten, zoals schending van de privacy en ander (ernstig) misbruik zal de school melding maken of aangifte doen bij de politie.
 • Voor leerkrachten geldt eveneens dat mobiele telefoons tijdens lestijden uitgeschakeld zijn of in stilte modus worden gezet. Mocht het desondanks nodig zijn dat de telefoon ingeschakeld is, wordt dit vooraf met de leerlingen besproken. In het kader van professioneel gedrag wordt gedurende de les verder geen gebruik gemaakt van de mobiele telefoon, behoudens bij calamiteiten. Denk hierbij aan ongelukjes tijdens een gymles of leerlingen die ziek worden tijdens schooltijd. Het maken van foto’s door de leerkracht t.b.v. onze nieuwsbrief en/of Parro, is vanzelfsprekend toegestaan met inachtneming van de daarvoor geldende privacy regels.
 • Leerkrachten nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school. De mogelijkheid bestaat de telefoon op te bergen in een afgesloten locker bij de personeelskamer. Wanneer de telefoon beschadigd raakt of gestolen wordt is school/Veluwse Onderwijsgroep niet aansprakelijk. Dit beleid is meningsvormend en besluitvormend besproken in de medezeggenschapsraad
  en team. Vanaf het schooljaar 2022-2023 wordt het opgenomen in de schoolgids.

 

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep