Externe contacten

Logopedie

De logopedische screening is een onderzoek naar de spraak en taalontwikkeling van vijfjarigen door de logopedist van de GGD Gelre-IJssel. Ouders én leerkrachten ontvangen een korte vragenlijst over de spraak en de taal van het kind. De logopedist beoordeelt deze vragenlijsten en bepaalt welke leerlingen op grond van de antwoorden voor een logopedische screening gezien gaan worden. Als een kind niet gescreend hoeft te worden, dan krijgen de ouders daarover bericht.

Wanneer een screening wel nodig is, dan gebeurt dit op school. De ouders zijn hierbij niet aanwezig. Uiteraard krijgen de ouders schriftelijk bericht van de uitkomst van de screening. Na de screening kan het nodig zijn een kind voor een nader onderzoek of een controle terug te zien. Sommige leerlingen zullen voor een uitgebreid onderzoek en eventuele behandeling verwezen worden naar een vrijgevestigde logopedist. De leerkracht en de intern begeleider worden – na toestemming van de ouder(s) – van de bevindingen van de logopedist op de hoogte gesteld. In sommige gevallen kan de leerkracht in overleg met ouders om een tussentijdse screening verzoeken.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Team Voor Elkaar beantwoordt uw vragen over zorg en welzijn, jeugd, werk en inkomen en geeft advies over welke ondersteuning het beste bij u past.

Ook met vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden kunt u bij Team Voor Elkaar terecht.

Veel informatie over de ontwikkeling van baby tot kleuter staat in het Groeiboekje. Dit krijgt u bij het  eerste bezoek aan het consultatiebureau. Samen met het consultatiebureau volgt u de ontwikkeling van uw kind tot uw kind 4 jaar oud is. Zodra uw kind naar de basisschool gaat, is de GGD uw eerste aanspreekpunt:

U kunt Team Voor Elkaar elke werkdag bellen van 9.00 tot 12.00 uur op 0575-568 568. Mailen kan ook: info@teamvoorelkaar.nl. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

Het Team voor Elkaar houdt op dinsdag en donderdag spreekuur in Eerbeek (Tjark Riksgebouw, Derickxkamp 2a) en op woensdag in Brummen (Plein 5). Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u bellen naar 0575-568 568 voor het maken van een afspraak.

Jeugdgezondheid GGD Noord en Oost Gelderland 

Waar komt die buikpijn van mijn kind vandaan? Groeit mijn kind wel goed? Mijn kind voelt zich somber, wat kan ik doen? Bij deze en andere vragen en zorgen over de gezondheid, ontwikkeling, het gedrag en de opvoeding van uw kind, kunt u als ouder(s) terecht bij de jeugdgezondheid van de GGD. Het team jeugdgezondheid bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente jeugdgezondheid en logopediste.

Wat biedt de jeugdgezondheid aan ?

 • Taal-spraakscreening. In groep 1-2 vindt er, indien nodig, een taal-spraakscreening door een logopediste plaats op basis van uitkomsten van een door school en ouders ingevulde vragenlijst. Als er in latere groepen een vraag ontstaat rondom de taal-spraakontwikkeling van
  uw kind kan de logopediste van de GGD ook worden ingeschakeld.
  · Gezondheidsonderzoek kleuters. De jeugdverpleegkundige nodigt kinderen op de leeftijd van ongeveer 4,5-5,0 jaar samen met hun ouders/verzorgers uit voor een gezondheidsonderzoek.
  · Meten en wegen. De assistente jeugdgezondheid meet en weegt alle kinderen in groep 6, meestal tijdens de gymles.
  · Les gezonde leefstijl. De assistente jeugdgezondheid geeft in groep 7 een interactieve les over gezonde leefstijl.
  · Kinderrechten-NU bovenbouw. In een kringgesprek bespreken de kinderen onder leiding van de assistente jeugdgezondheid op een positieve manier met elkaar wat zij nodig hebben om op te groeien en leren zij aan te geven wanneer zij hierbij hulp nodig hebben.
  · Inloopspreekuur. Naast de reguliere contactmomenten, is het mogelijk om zonder afspraak bij de jeugdverpleegkundige binnen te lopen met uw vragen. Vraag op school na of en wanneer deze inloopspreekuren plaatsvinden.
  · De jeugdverpleegkundige neemt deel aan het ondersteuningsteam op school.
  · De jeugdarts kan worden ingeschakeld door de jeugdverpleegkundige en/of
  school voor medische inhoudelijke onderzoeken en advisering.
  · Vaccinaties: kinderen krijgen in het jaar dat ze 9 worden een uitnodiging voor de DTP-BMR vaccinatie. Vaccineren gebeurt niet op school maar op een externe locatie.

Meer informatie?
Kijk op onze website www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden.

Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? U kunt een e-mail sturen naar jgz@ggdnog.nl. Ook zijn wij van maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 088 – 443 31 00.

GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Informatie over gezondheid en opvoeding: www.ggdnog.nl | www.opvoeden.nl of download de app: https://www.groeigids.nl

 

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep