Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De overheid wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Onze school werkt samen met andere scholen in de regio en scholen voor speciaal onderwijs zodat we samen alle leerlingen passend onderwijs kunnen geven.

Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. In eerste instantie op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, en anders op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs die de juiste ondersteuning kan bieden.

Schoolondersteuningsplan

Wanneer extra ondersteuning aan de orde is, zal de leerkracht dit altijd met u als ouder overleggen. Als extra ondersteuning nodig is, wordt dit besproken met de intern begeleider en gedragswetenschapper van de school. Verder kan de school overleggen met de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige die vanuit het CJG aan de school verbonden zijn. In ons Schoolondersteuningsprofiel_St._Pancratius (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden.

SBO De Vorm

Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs geplaatst worden. Onze school werkt nauw samen met SBO De Vorm, de school voor katholiek speciaal basisonderwijs van de Veluwse Onderwijsgroep.

Alle informatie over passend onderwijs in de gemeente Brummen vindt u op: samenwerkingsverband IJssel/Berkel

 

 

 

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep